Đảng bộ Bộ phận Chi cục Kiểm Lâm thành phố Đà Nẵng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị

Ngày đăng: 31/05/2022

Thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 28-1-2022 ca Ban Thường vụ Thành ủy triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) v đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đn Đảng và hệ thống chính trị  và chỉ đạo của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT về việc  tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đn Đảng và hệ thống chính trị. Ngày 19/5/202022, BCH Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về xây dựng, chỉnh đn Đảng và Hệ thống chính trị nhân Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Mình (19/5/1890 – 19/5/2022) với chủ đ“Tự soi, tự sửa”. Tham dự Hội nghị có các đng chí trong Đảng ủy bộ phận, Bí thư các Chi bộ trực thuộc và hơn 70 đng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm.

Chủ trì Hội nghị đồng chí Phan Thế Dũng, Bí thư Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm đã quán triệt đến toàn thể đng viên trong đảng bộ bộ phận tập trung vào các nội dung chủ yếu:

Một là, quán triệt quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ta đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung ương 3 (khoá VII) năm 1992, Hội nghị Trung ương 6 lần 2 (khoá VIII) năm 1999, Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII).

Hai là, quán triệt, thảo luận, làm rõ những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII): Nội dung tư tưởng chỉ đạo và phạm vi sâu rộng hơn; mục tiêu được xác định lần này cao hơn, sát thực và phù hợp hơn với tình hình mới; bổ sung, làm rõ, đồng bộ một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vai trò của Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời, bổ sung, nhấn mạnh nhóm nhiệm vụ, giải pháp về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Ba là, Quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Bài phát biểu của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII như: Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Bốn là, việc triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh,... bảo đảm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại,...

Năm là, Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện Kết luận, Quy định trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách.;

Tại Hội nghị các đồng chí Đng viên đã tập trung thảo luận sôi nỗi về nội dung các đồng chí đng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Đảng bộ bộ phận Chi cục Kiểm lâm đã nghiêm túc, trách nhiệm thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Các ý kiến góp ý đều khách quan, thẳng thắn, đã làm rõ những hạn chế, phân tích nguyên nhân và các giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đng viên; đẩy mạnh công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đi hóa; tăng cường trách nhiệm ngưi đng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trực thuộc trong mối quan hệ với cấp ủy, tập thể lãnh đo cơ quan, đơn vị./.


Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 548,684 Hôm qua: 1,020 - Hôm nay: 780 Tuần này: 6,718 - Tuần trước: 4,347 Tháng này: 63,151 - Tháng trước: 66,539 Online: 25
Chung nhan Tin Nhiem Mang