Kiểm Lâm thành phố Đà Nẵng 46 năm xây dựng và phát triển (1976-2022)

Ngày đăng: 23/05/2022

Sau thành công của Cách mạng tháng 8/1945, ngày 14/11/1945 Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra sắc lệnh thành lập Bộ Canh Nông, trong đó có Nha Thủy Lâm thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Lâm nghiệp. Qua 15 năm hot động, bộ máy quản lý lâm nghiệp được kiện toàn và trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật độc lập với sự ra đời của Tổng cục Lâm nghiệp trực thuộc Hội đồng Chính phủ từ cuối năm 1960. Kể từ đó công tác lâm nghip được phát triển nhanh chóng cả về tổ chức lẫn nội dung hoạt động, từ quản lý nhà nưc đến nghiên cứu, đào tạo đội ngũ, tổ chức sản xuất và từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về lâm nghiệp. Ngày 06/9/1972 Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Bảo vệ rừng. Căn cứ Pháp lệnh này, ngày 21/5/1973 Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/CP quy định hệ thống tổ chức và nhiệm vụ quyền hạn của lực lượng Kiểm lâm nhân dân. Từ đó, ngày 21/5 hàng năm được lấy làm ngày kỷ niệm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam.

Tại Quảng Nam - Đà Nẵng, trong thời kỳ chiến tranh, hàng trăm ngàn ha rừng bị bom đạn và chất độc hóa học hủy hoại, sau ngày thống nhất đt nước 30/4/1975, rừng tiếp tục bị khai thác lâm sản và phát đốt lấy đất trồng trọt. Trưc nguy cơ suy thoái rừng, Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng đã kịp thời ban hành Chỉ thị số 63/CT ngày 24/6/1975 về tổ chức chỉ đạo bảo vệ rừng xuống tận cơ sở và các Chỉ thị số 40/CT, 45/CT về quản lý tài nguyên rừng và nâng cao trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trong thời gian này, thực hiện Quyết định số 137/CP ngày 31/7/1976  của Thủ trướng Chính phủ về tổ chức lực lượng Kiểm lâm Nhân dân ở miền Nam, Bộ Lâm nghiệp ban hành Quyết định số 227/QĐ-LN ngày 06/9/1976 thành lập Chi cục Kiểm lâm Nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trực thuộc Ủy ban hành chính tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Đây là đơn vị tiền thân của Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng hiện nay. Theo đó, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đồng thời được thành lập, trong đó có Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng và Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Vang.

Năm 1997, thực hiện Nghị quyết của kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa 9, Nghị quyết số 02 của Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng (khóa 16) và Kế hoạch số 02/KH ngày 02/12/1996 của Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng đưc tách thành 2 đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương là tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nng. Theo đó, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam - Đà Nng cũng được tách ra để thành lập 2 Chi cục Kiểm lâm. Trong đó Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nng được thành lập và trực thuộc Sở Thuỷ sản Nông Lâm (nay là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo quyết định số 99/QĐ-UB ngày 09/01/1997 của Ủy ban nhân dân lâm thời thành phố Đà Nẵng.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, tổ chức của lực lượng Kiểm lâm đã có nhiều thay đổi. Năm 1976, thực hiện Quyết định số 227/QĐ-LN ngày 06/9/1976 của Bộ Lâm nghiệp, Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Ủy ban hành chính tỉnh; năm 1979, thực hiện Nghị định số 368/CP ngày 08/10/1979 của Chính phủ, Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Ty Lâm nghiệp; năm 1994 thực hiện Nghị định số 39/CP ngày 18/5/1994 của Chính phủ, Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và từ năm 2006 đến nay, thực hiện Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ, Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ chức các Hạt Kiểm lâm trực thuộc cũng có nhiều biến đng. Ban đầu Hạt Kiểm lâm nhân dân trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị. Về sau đến năm 1987 thực hiện chủ trương của Bộ Lâm nghiệp, Hạt Kiểm lâm được nhập với phòng Lâm nghiệp huyện thành Hạt Lâm nghiệp - Kiểm lâm thuộc huyện theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu chung cả về công tác lâm nghiệp và Kiểm lâm trên địa bàn huyện; đồng thời giải thể các Hạt Kiểm lâm: Đà Nẵng, Hội an, Điện Bàn, Tam Kỳ. Trong đó Hạt Kiểm lâm thành phố Đà Nng được giải thể để thành lập Ban quản lý Rừng cấm Quốc gia Sơn Trà và một bộ phận Hạt Kiểm lâm huyện Hòa Vang đưc tách ra để thành lập Ban quản lý Rừng cấm Quốc gia Nam Hải Vân. Năm 1994, thực hiện Nghị định số 39/CP ngày 18/5/1994 của Chính phủ, bộ phận Kiểm lâm được tách ra từ cơ quan Lâm nghiệp - Kiểm lâm huyện để thành lập lại Hạt Kiểm lâm trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh, chịu sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời tái lập lại các Hạt Kiểm lâm đã giải thể.

Những biến động liên tục về tổ chức Chi cục Kiểm lâm, Hạt Kiểm lâm trên đây đã tạo không ít khó khăn trong quá trình tổ chức chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của lực Kiểm lâm đa phương. Tuy nhiên nhờ sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo Bộ Lâm nghiệp và Cục Kiểm lâm ở trung ương và sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, chính quyền và ngành lâm nghiệp ở đa phương nên lc lượng Kiểm lâm các cấp đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, luôn thể hiện vai trò nòng cốt trên lĩnh vực thừa hành pháp luật về quản lý bảo vệ rừng.

Nhìn lại 46 năm xây dng và trưởng thành, có thể thấy khối lượng và hiệu quả công việc mà lực lượng Kiểm lâm thành phố đã đt đưc như sau:

* Về công tác tổ chức xây dựng lực lượng

Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng từ ngày đầu thành lập năm 1976, với tổng biên chế không quá 60 người, phần lớn là những người lính trở về sau chiến tranh, hầu hết chưa qua đào tạo nghiệp vụ nhưng có lòng nhiệt huyết yêu ngành, yêu nghề và có phẩm chất đo đức chính trị vững vàng. Đến nay lực lượng Kiểm lâm thành phố đã được kiện toàn về tổ chức gồm 03 Phòng nghiệp vụ, 03 Hạt Kiểm lâm, 01 Ban quản lý rừng đặc dụng, 01 Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng, 01 Trạm Kiểm lâm và 06 Trạm Quản lý bảo vệ rừng và 01 Trạm Lâm sinh và Phát triển giống Lâm nghiệp với tổng số công chức, viên chức và ngưi lao động là 127 người, trong đó có 78,7% là đảng viên, 12,6% có trình độ thạc sĩ, 59,8% có trình đ đại học, 27,6% có trình đ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. So với ngày đầu thành lập, sốợng và chất lượng công chức, viên chức Kiểm lâm hiện nay đã được nâng cao rõ rệt. Số cán bộ đại học và sau đại học chiếm 72,4% quân số với nhiều chuyên ngành như: lâm nghiệp, sinh học, luật, kinh tế, tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước và lý luận chính trị.

Trong suốt quá trình xây dựng lực lượng, Chi cục Kiểm lâm luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức Kiểm lâm về quan điểm, lập trường, phẩm chất đo đc và năng lc chuyên môn, đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực, củng cố tổ chức và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, đ nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ trong từng thời kỳ. Đã có nhiều công chức, viên chức Kiểm lâm được công nhận là chiến sĩ thi đua, đưc khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưc giao. Đến nay đã có trên 50% công chức, viên chức Kiểm lâm thành phố được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng huy chương vì sự nghiệp ngành; đội ngũ cán bộ trẻ đã mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào công tác thực tiển, tự tin làm chủ các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới đặc biệt trong lĩnh vực quản lý rừng, cảnh báo cháy rừng, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng, thành lập bản đồ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Nhìn chung các công chức, viên chức Kiểm lâm đều yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề và phấn đấu rèn luyện phẩm chất đo đc trước những khó khăn và thử thách trong cuộc sống và hoàn cảnh công tác.

Lực lượng Kiểm lâm thành phố thường xuyên được Ủy ban nhân dân thành phố và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiện toàn, củng cố tổ chức và hoạt đng đ đáp ứng với yêu cầu đổi mới theo từng thời kỳ, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ giúp Giám đốc Sở tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về lâm nghiệp tại đa phương. Trong đó ưu tiên củng cố hệ thống tổ chức Kiểm lâm từ Văn phòng Chi cục đến các đơn vị trực thuộc đảm bảo hoạt động hiệu quả, ưu tiên bố trí công chức Kiểm lâm phụ trách địa bàn xã, phường có rừng để thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu cho chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phưng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thực hiện bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại đội ngũ công chức lãnh đạo của Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị trực thuộc Chi cục đúng quy trình, quy định. Bổ sung biên chế Kiểm lâm kịp thời theo đúng quy định của Nhà nưc trên cơ sở sắp xếp hợp lý vị trí việc làm cho công chức, viên chức và ngưi lao động, thực hiện đúng chế đ nghĩ hưu và tuyển dụng mới công chức, viên chức hằng năm. Cơ sở vật chất về trụ sở, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ từng bước được trang bị bổ sung tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị Kiểm lâm trong sinh hoạt, làm việc, đi lại và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Công tác đào tạo, bồi dưng được chú trọng bằng hình thức tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ tại chỗ và cử đi đào tạo tại các khóa huấn luyện của Cục Kiểm lâm hằng năm về quản lý rừng, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, theo dõi diễn biến rừng, thực thi Công ước quốc tế về bảo vệ các loài hoang dã nguy cấp, xử lý vi phạm hành chính, điều tra hình sự, quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ, quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy rừng; đồng thời  cử các công chức Kiểm lâm giữ chức vụ lãnh đạo tham gia các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị trung, cao cấp và về kỹ năng quản lý, lãnh đạo, điều hành.

* Về công tác quản lý rừng

Từ năm 1977, lực lượng Kiểm lâm đã tham mưu cấp thẩm quyền quyết định khoanh cấm để bảo vệ các khu rừng có giá trị về môi trường, cảnh quan thiên nhiên và tài nguyên sinh học với diện tích gần 16.000 ha. Đây là những khu rừng đặt nền móng đầu tiên cho sự hình thành và phát triển đến nay của 03 khu rừng đặc dụng là Khu bảo tồn thiên nhiên nhiên Sơn Trà, Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa và Khu bảo vệ cảnh quan Nam Hải Vân và 02 khu rừng phòng hộ đầu nguồn là Khu phòng hộ hồ Hòa Trung và Khu phòng hộ hồ Đồng Nghệ của thành phố Đà Nẵng với tổng diện tích lên đến 33.226 ha, chiếm tỷ lệ 50,1% tổng diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng của thành phố.

Chi cục Kiểm lâm đã từng bưc tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thiết lập cơ sở dữ liệu về quản lý rừng và đất quy hoạch phát triển rừng thành phố Đà Nẵng, thực hiện theo dõi diễn biến hằng năm và kỳ quy hoạch tiến đến đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu quốc gia hằng năm và kỳ quy hoạch trên Hệ thống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo yêu cầu hiện nay; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng qua từng giai đoạn, xác định rõ lâm phận ổn đnh làm cơ sở cho việc sắp xếp và tái cơ cấu các tổ chức quản lý rừng của đa phương; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các quyết định giao rừng và đất quy hoạch phát triển rừng chưa có chủ cụ thể cho Ủy ban nhân dân các xã, phường qua từng giai đoạn theo chỉ đạo của Thủớng Chính phủ; tổ chức quản lý tốt hệ thống rừng đặc dụng, rừng phòng hộ thành phố Đà Nng đúng quy hoạch, kế hoạch của nhà nước.

* Về công tác phát triển rừng

Từ năm 2002 trở về trước, việc khai thác gỗ rừng tự nhiên của các Lâm trường theo kế hoạch nhà nước luôn được Kiểm lâm địa phương kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ, không để xảy ra vi phạm pháp luật. Sau năm 2002 đến nay, thực hiện quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố về đóng cửa rừng tự nhiên để chuyển sang xây dựng các khu rừng bảo tồn thiên nhiên và phòng hồ đầu nguồn, lực lượng Kiểm lâm tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, bảo vệ rừng, không để mất rừng và suy giảm đa dạng sinh học rừng, xây dựng các khu rừng đặc dụng với mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững.

Thực hiện các chương trình quốc gia về phát triển rừng qua các thời kỳ, bình quân hằng năm các Ban quản lý rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm đã thực hiện giao, khoán bảo vệ rừng cho hộ dân địa phương từ 8.000 - 10.000 ha rừng, trồng mới rừng đặc dụng, phòng hộ từ 100 - 150 ha rừng, chăm sóc từ 250 - 300 ha rừng trồng đặc dụng, phòng hộ, gieo tạo 50.000 - 60.000 cây giống lâm nghiệp, làm giàu và khoanh nuôi từ 150 - 200 ha rừng tự nhiên. Qua đó đã thu hút gần 300 hộ gia đình tham gia, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Thực hiện các chính sách về giao và khoán đất lâm nghiệp, trong các năm qua, các Hạt Kiểm lâm đã tham mưu các cấp chính quyền lập thủ tục giao gần 10.000 ha đất lâm nghiệp cho các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình; đồng thời với việc giao đất lâm nghiệp, các Ban quản lý rừng đặc dụng cũng đã hợp đồng khoán gần 1.000 ha đất lâm nghiệp cho các hộ gia đình địa phương để trồng rừng. Hầu hết diện tích đất đã giao, khoán đều được đưa vào sử dụng hiệu quả, góp phần nâng cao độ che phủ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp địa phương.

Lực lượng Kiểm lâm thành phố đã tham mưu chính quyn đa phương và ngành quản lý, phát triển hiệu quả quy hoạch 17.368 ha rừng và đất rừng sản xuất, trong đó có gần 14.000 ha rừng trồng gỗ nhỏ cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp giấy và ván nhân tạo với sản lượng khai thác hằng năm từ 50.000 - 100.000 m3 gỗ tròn, tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố có chủ trương khuyến khích các chủ rừng chuyển hóa rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn có năng suất, chất lượng và giá trị hàng hóa cao, nhà nước hỗ trợ vốn trong việc chọn giống, chăm sóc, bảo vệ rừng trong thời gian kéo dài chu kỳ kinh doanh từ gỗ nhỏ lên gỗ lớn theo Nghị quyết số 254/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Quy định chính sách phát triển rừng trồng nguyên liệu gỗ lớn trên địa bàn thành phố Đà Nng giai đoạn 2019-2030; đồng thời chú trọng đu tư trồng rừng đặc dụng, phòng hộ bằng các loài cây gỗ bản địa để khôi phục độ che phủ rừng và đa dạng sinh học rừng.

Kết quả, tỷ lệ che phủ rừng của thành phố được duy trì và phát triển ổn định hằng năm và hiện nay đạt 47,17% , cao hơn mức bình quân của cảớc (42,01%) và cao hơn 5,17% mục tiêu về tỷ lệ che phủ rừng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng (42%) giai đoạn 2021-2025.

* Về công tác bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên

Thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng, hằng năm lc lượng Kiểm lâm thành phố đu tham mưu Ủy ban nhân dân các cấp từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường quyết định thành lập và củng cố hoạt động của các Ban Chỉ đạo, Ban Chỉ huy bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng các cấp. Qua đó đã phát huy hiệu quả cao trong việc phối hợp trách nhiệm chỉ đạo, chỉ huy trong bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại đa phương; phối hợp chính quyền đa phương và các chủ rừng thường xuyên xây dựng và củng cố lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, hợp đồng cán bộ bảo vệ rừng cấp xã, phường; xây dựng các tổ đội phản ứng nhanh chữa cháy rừng; các phương tiện, thiết bị và công trình phục vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng được quản lý, sử dụng hiệu quả; công tác theo dõi, dự báo nguy cơ cháy rừng hằng ngày được Chi cục Kiểm lâm thực hiện tốt và tuân thủ đúng Quy trình dự báo cháy rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành; phối hợp thường xuyên với cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thực hiện tốt công tác thanh, kiểm tra các đa phương, đơn vị, chủ rừng về an toàn trong phòng cháy, chữa cháy rừng; phối hợp tốt với các đơn vị Kiểm lâm Huế và Quảng Nam thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh; phối hợp tốt với các đơn vị Kiểm lâm thuộc Cục Kiểm lâm triển khai phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy chế phối hợp hằng năm.

Để giữ rừng tận gốc, hằng năm lc lượng Kiểm lâm thành phố đã chủ trì, phối hợp với các lực lưng công an, quân đi, đa phương thực hiện từ 100 - 200 lần kiểm tra, truy quét tại rừng, qua đó đã đưa ra khỏi rừng hàng trăm người hoạt động khai thác lâm sản, săn bt động vật rừng và đào đãi vàng trái phép, phá hủy hằng chục lán trại, thu hủy hằng chục công cụ, dụng cụ của các đi tượng khai thác gỗ, bẫy bắt động vật, tháo gỡ tiêu hủy hằng trăm by động vật các loại, thu gom nhập kho nhà nước hàng chục mét khối gỗ bị khai thác trái phép.

Trong 46 năm xây dựng và hoạt động, hằng năm lc lượng Kiểm lâm thành phố đã xử lý vi phạm hành chính hàng trăm vụ vi phạm luật về Lâm nghiệp, số vụ vi phạm từ năm 2005 đến nay có giảm hơn, bình quân từ 80 - 100 vụ/năm được phát hiện và xử lý. Qua đó đã phạt tiền từ 200 - 300 triệu đồng/năm; tịch thu gỗ (quy tròn); thu thả lại rừng và chuyển giao trung tâm cứu hộ hàng ngàn cá thể động vật hoang dã bị bẫy bắt, buôn bán trái phép, trong đó có nhiều loài nguy cấp, quý hiếm như tê tê, voọc chà vá, rùa nước ngọt, trăn, rắn hổ mang, chim hồng hoàng, .. .

Trong hoạt động bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên ngành, các trưng Đại học, các Viện nghiên cứu và các nhà khoa học, chuyên gia thực hiện các điều tra chuyên đề về đa dạng sinh học, theo dõi, giám sát tài nguyên động, thực vật của địa phương; phối hợp với các tổ chức bảo tồn trong và ngoài nước thực hiện một số hành động khẩn cấp về bảo vệ các loài động vật hoang dã quý hiếm, đặc biệt đối với loài Voọc chà vá chân nâu tại Đà Nẵng; thực hiện đúng quy định về quản lý cơ sở nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng, cấy nhân tạo động, thực vật hoang dã, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân phát triển kinh tế chuyển đổi vật nuôi và cây trồng trong chăn nuôi và trồng trọt.

* Về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ và phát triển rừng

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được lực lượng Kiểm lâm phối hợp chính quyền đa phương thực hiện chú trọng cả về hình thức và nội dung; tổ chức tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp dân và truyền thông lưu động; tạo điều kiện đ các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình của trung ương, đa phương tiếp cận, đưa tin hot động về bảo vệ và phát triển rừng. Hằng năm đã thực hiện trên 500ợt phát thanh tuyên truyền tại cộng đồng; trên 50 bản tin thời sự, phóng sự được thực hiện, trên 30 lượt tuyên truyền tại xã, phường có rừng; hàng ngàn tờ rơi, tài liệu, tranh ảnh tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, bảo vệ động vật hoang và đa dạng sinh học đã đựoc cấp phát đến người dân.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhận thức của  cộng đồng có chuyển biến tích cực, thể hiện sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả giữa người dân với chính quyền đa phương và lc lượng Kiểm lâm trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng.

Nhìn chung, hoạt động của lực lượng Kiểm lâm thành phố thường xuyên chuyển biến và đt được những kết quả khả quan qua từng giai đoạn, thời kỳ. Vai trò trách nhiệm quản lý bảo vệ rừng của lực lượng Kiểm lâm đưc thể hiện rõ hơn; nhiều biện pháp cương quyết trong thừa hành pháp luật đã được thực hiện có hiệu quả; tài nguyên rừng của thành phố được quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững.

Kết quả hoạt động trong 46 năm qua của lực lượng Kiểm lâm thành phố Đà Nng đã được lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tổng cục Lâm nghiệp, Cục Kiểm lâm, UBND tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và UBND thành phố Đà Nẵng công nhận và tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời trong lĩnh vực xây dựng Đảng và hoạt đng các đoàn thể, lực lượng Kiểm lâm Đà Nng đã giữ vững thành tích Đảng bộ trong sạch vững mạnh và Công đoàn, Đoàn Thanh niên vững mạnh.

Đánh giá lại quá trình hoạt động của lực lượng Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng qua 46 năm hình thành, phát triển và trong 25 năm tái lập, tiếp tục xây dựng và hoạt động, về cơ bản lực lượng Kiểm lâm Đà Nẵng đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ với chất lượng và hiệu quả năm sau cao hơn năm trước. Qua mỗi giai đon đánh dấu sự trưởng thành, lực lượng Kiểm lâm thành phố đã hoàn thành được nhiệm vụ của Đng, Nhà nước và nhân dân giao trên các lĩnh vực quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Trên tinh thần cùng các ngành các cấp, chung tay xây dựng đt nước trong thời kỳ phát triển mới, xây dựng thành phố Đà Nng văn minh, giàu, đẹp, lực lượng Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng xác định tiếp tục phát huy nội lực trên cơ sở rút ra các bài học kinh nghiệm từ những thành công và tồn tại, hạn chế khách quan, chủ quan, phấn đu vươn lên thực hiện tốt nhiệm vụ đưc Đng và nhà nước giao phó. Trong hiện tại và thời gian đến, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục đổi mới kiện toàn lực lượng Kiểm lâm thành phố Đà Nng trên cơ sở thi hành Luật Lâm nghiệp và Nghị định về tổ chức Kiểm lâm;

- Tiếp tục duy trì tốt phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng Kiểm lâm, thực hiện tốt cuộc vận động cán bộ công chức học tập và làm theo tấm gương đo đức Hồ Chí Minh, đoàn kết xây dựng lực lượng Kiểm lâm có phẩm chất đo đức, trình độ, chuyên môn và sức khỏe ngang tầm với nhiệm vụ mới;

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết trong hoạt động nghiệp vụ để triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp và các Nghị định của Chính phủ có liên quan; tăng cường các biện pháp kiểm tra, truy quét chống chặt phá rừng, khai thác, vận chuyển, buôn bán trái phép gỗ và động vật hoang dã, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; tổ chức ứng trực phòng cháy, chữa cháy rừng nghiêm túc tại các vị trí, khu vực rừng trọng điểm; hoàn thiện cơ sở dữ liệu về quản lý rừng và đất quy hoạch phát triển rừng thành phố Đà Nẵng, thực hiện theo dõi diễn biến hằng năm và kỳ quy hoạch đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu quốc gia hằng năm và kỳ quy hoạch trên Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp; triển khai thực hiện thành công dự án Giám sát rừng thuộc đề án xây dựng thành phố thông minh ứng dụng công nghệ mới về viễn thám và quan trắc thời tiết, hình ảnh rừng bằng camera cảm biến để nâng cao chất lượng dự báo nguy cơ cháy rừng và cảnh báo sớm cháy rừng, tăng tính ch động phòng ngừa và hạn chế cháy rừng; thực hiện tốt nhiệm vụ trực tiếp quản lý, bảo vệ các khu rừng đặc dụng đúng quy hoạch bảo tồn và phát triển bền vững;

- Thực hiện tốt trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ quản lý bảo vệ rừng cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng, đa phương theo quy định;

 - Tích cự tham mưu ngành và các cấp chính quyền thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về Lâm nghiệp theo phân công, phân cấp của nhà nước;

Nhìn lại chặn đường xây dựng và trưởng thành của lực lượng Kiểm lâm thành phố qua 46 năm trong hòa bình và phát triển của đt nước, tuy trải qua nhiều khó khăn th thách, nhưng Kiểm lâm Đà Nẵng vẫn phấn đu vươn lên cùng Kiểm lâm cảc đóng góp cả sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp bảo vệ và phát triển rừng.

"Rừng là vàng, nếu mình biết bảo vệ, xây dựng thì rừng rất quý"

Lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn có ý nghĩa trong mọi hành động của lực lượng Kiểm lâm và càng có ý nghĩa sâu sắc khi toàn lực lượng Kiểm lâm Việt Nam kỷ niệm ngày truyền thống lần thứ 49 (21/5/1973-21/5/2022). Trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đt nước nói chung và của thành phố Đà Nẵng nói riêng, lực lượng Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng cần phải nỗ lực hơn nữa về mọi mặt để ngang tầm với yêu cầu mới và xứng đáng với sự tin tưởng của các cấp lãnh đo Đảng, Chính quyền và nhân dân thành phố./.


Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 548,651 Hôm qua: 1,020 - Hôm nay: 747 Tuần này: 6,718 - Tuần trước: 4,314 Tháng này: 63,151 - Tháng trước: 66,506 Online: 21
Chung nhan Tin Nhiem Mang