Thông báo về việc phổ biến Bộ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 19/10/2021

Ngày 14 tháng 10 năm 2021, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 3229/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế, ban hành mới một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan, cá nhân, công dân trong việc tra cứu và thực hiện các thủ tục hành chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể như sau:

1. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng gồm 120 thủ tục. Trong đó ban hành mới 12 thủ tục; giữ nguyên 74 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 32 thủ tục, thay thế 02 thủ tục, bãi bỏ 01 TTHC (theo phụ lục đính kèm).

2. Thành phần hồ sơ, thủ tục, biểu mẫu và toàn bộ nội dung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được đăng tải và cập nhật tại Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng, tại chuyên mục “Thủ tục hành chính”; trên trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại địa chỉ http://snnptnt.danang.gov.vn và niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân được biết./


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 


Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 290,911 Hôm qua: 1,305 - Hôm nay: 291 Tuần này: 9,691 - Tuần trước: 291 Tháng này: 42,976 - Tháng trước: 9,171 Online: 21