Chính sách hỗ trợ chương trình mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Ngày đăng: 25/06/2021

Đ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo hướng nâng cáo giá trị gia tăng và phát triển bền vững, phù hợp với đnh hướng phát triển nông nghiệp đô thị và bền vững của thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết 329/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành quy định về một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là chính sách hỗ trợ đặc thù của thành phố Đà Nẵng về phát triển nông nghiệp, nông thôn trong đó có chính sách hỗ trợ đối với Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo nội dung chính sách, các chủ thể tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm sẽ được hỗ trợ về kinh phí thuê tư vn đánh giá, cấp chứng nhận sản phẩm theo quy trình VietGap và tương đương; Hỗ trợ xây dựng hồ sơ, công bố chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm đối với sản phẩm OCOP; Hỗ trợ kinh phí để chủ thể xây dựng câu chuyện sản phẩm, hoàn thiện hồ sơ tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP. Đồng thời, thực hiện hỗ trợ xây dựng/nâng cấp điểm bán hàng sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đc trưng, sản phẩm OCOP và hỗ trợ đu tư xây dựng Trung tâm OCOP đ đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mi đối với sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, đc trưng của thành phố.

Chi tiết nội dung chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị quyết số 329/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố và Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND thành phố đính kèm./.


NGHỊ QUYẾT 329/NQ-HĐND

KẾ HOẠCH 16/KH-UBNDTin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 233,027 Hôm qua: 1,301 - Hôm nay: 859 Tuần này: 9,221 - Tuần trước: 6,150 Tháng này: 42,529 - Tháng trước: 30,506 Online: 22