Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 09/3/2023 đến ngày 15/3/2023)

Ngày đăng: 17/03/2023

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

1. Thời tiết       

Trong tuần qua, thời tiết nắng xen kẻ âm u, đêm và sáng sớm thời tiết se lạnh có sương mù; ngày 13-14/3 thời thiết có mưa do ảnh hưởng không khí lạnh.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa


Vụ

Trà

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo cấy (ha)

Diện tích thu hoạch (ha)

Đông Xuân  2022-2023

Sớm

(trước 15/12/2022)

Trổ - Chắc xanh

131,03

 

Chính vụ

(từ 15/12/2022

đến 31/12/2022)

Làm đòng - Trổ

2259,24

 

Muộn

(sau 31/12/2022)

Làm đòng

44,7

 

Tổng:

2434,97

 

 


Diện tích gieo sạ vụ Đông Xuân 2022-2023: 2434,97ha (Hòa Vang: 2289,25ha; Ngũ Hành Sơn: 88,9ha; Cẩm Lệ: 35,63ha; Liên Chiểu: 21,2ha). Giai đoạn sinh trưởng: Làm đòng - Trổ - Chắc xanh.

Diện tích lúa trổ: 182ha (Hòa Vang, Liên Chiểu).

b) Cây trồng khác

Nhóm/ loại cây

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng (ha)

- Cây rau

Các giai đoạn

105,9

- Cây lạc

Phát triển quả

293

- Cây ngô

Trổ cờ - phun râu

40,5

- Cây hoa

Các giai đoạn

Cúc đất 41.000 m2; Lan mokara : 72.000 cây; Lan rừng  0,3ha lan rừng; Hoa treo, hoa chậu...

-  Mía

Vươn lóng - tích lũy đường

78

II. SỐ LIỆU CÔN TRÙNG VÀO BẪY ĐÈN

Loài côn trùng

Số lượng trưởng thành/bẫy

Đêm 07/03

Đêm 08/03

Đêm 09/03

Đêm 10/03

Đêm 11/03

Đêm 12/03

Đêm 13/03

Rầy nâu

8-130

9-90

8-85

7-135

9-120

6-100

Mưa

Rầy lưng trắng

0-12

0-8

0-10

0-7

0-12

0-11

Mưa

Rầy xanh đuôi đen

0-8

0-3

0

06

0-4

0-5

Mưa

Bướm sâu đục thân

1-4

1-2

0-2

0-3

01-

0-7

Mưa

Bướm sâu cuốn lá

0-7

0-1

2-6

1-5

1-3

0-1

Mưa

Bướm sâu phao

0-6

0-4

4-8

2-8

0-10

0-7

Mưa

Muỗi năn

0-16

0-10

0-12

0-11

0-11

0-5

Mưa

Bọ 3 khoang

0-2

0-3

0

0-4

0

0-2

Mưa

Bọ rùa đỏ

2-5

0-1

1-3

2-4

0-5

0-4

Mưa

III. TÌNH HÌNH SVGH CHỦ YẾU

1.     Mật độ, tỷ lệ SVGH chủ yếu

TT

Tên SVGH

Mật độ sâu (c/m2), tỷ lệ bệnh (%)

Tuổi sâu, cấp

bệnh phổ biến

Phân bố

Phổ biến

Cao

Cục bộ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

Cây lúa - Làm đòng

 

Chuột

1-2

10

15-20

TT

 

 

2. Diện tích nhiễm SVGH chủ yếu

TT

Tên SVGH

Diện tích nhiễm (ha)

Tổng

DTN

(ha)

DT phòng trừ (ha)

Phân bố

Nhẹ

TB

Nặng

MT

1

Chuột

86,5

19,3

6,2

 

112

 

Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu

 

Ghi chú: TB: Trung bình; MT: Mất trắng; DTN: Diện tích nhiễm

3. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

a) Trên cây lúa vụ Đông Xuân 2022-2023 có các đối tượng:

- Chuột gây hại mạnh trên các trà lúa giai đoạn làm đòng ở hầu hết các địa phương với tỷ lệ trung bình 1-2%, cao 10%. Cục bộ gây hại với diện tích nhiễm 112ha (86,5ha nhiễm nhẹ với tỷ lệ 2,5-5%; 19,3ha nhiễm trung bình với tỷ lệ >5-10%; 6,2ha nhiễm nặng với tỷ lệ >10%). Trong đó:

+ Huyện Hòa Vang: 106ha (82ha nhiễm nhẹ; 18ha nhiễm trung bình; 6ha nhiễm nặng).

+ Quận Ngũ Hành Sơn: 4ha (3ha nhiễm nhẹ; 1 ha nhiễm trung bình).

+ Quận Cẩm Lệ: 1ha (0,5ha nhiễm nhẹ; 0,3ha nhiễm trung bình; 0,2ha nhiễm nặng).

+ Quận Liên Chiểu: 1ha nhiễm nhẹ.

- Bệnh khô vằn gây hại rải rác trên các trà  lúa với tỷ lệ 2-5% (C1-C3).

- Rầy nâu + rầu lưng trắng gây hại rải rác mật độ 15-30 con/m2 (TT).

- Bệnh đạo ôn xuất hiện nhiều trên cỏ bờ ruộng lúa.

- Hiện nay, trên đồng ruộng xuất hiện nhiều diện tích lúa Đông Xuân đang bị khô đầu lá, vàng lá sinh lý (do cây lúa đang giai đoạn làm đòng nên bị vàng lá sinh lý, kết hợp điều kiện thời tiết đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng nên biên độ nhiệt độ giữa ngày và đêm bị chênh lệch nhiều, nhất là những chân ruộng bón phân không cân đối, thừa đạm hoặc thiếu ăn thì bị khô đầu lá nhiều.

- Một số diện tích lúa thiếu dinh dưỡng, ngộ độc phèn.

- Ngoài ra, trên đồng ruộng có một số đối tượng sâu bệnh hại như sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu phao, bọ xít dài, sâu năn, bệnh đốm nâu, …gây hại rải rác với mật độ tỷ lệ thấp.

b) Trên rau ăn lá có các đối tượng gây hại: sâu xanh, rầy mềm, bọ nhảy, bệnh thối nhũn, bệnh đốm lá, bệnh gỉ trắng,… gây hại rải rác.

c) Trên rau ăn quả có các đối tượng gây hại: bọ bầu vàng, sâu đục quả, bệnh sương mai, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư, … gây hại rải rác

d) Trên cây lạc có các đối tượng: sâu khoang, sâu cuốn lá, nhện đỏ, bệnh đốm lá...gây hại rải rác.

đ) Trên cây ngô có các đối tượng: sâu keo mùa thu, sâu cắn lá, bệnh khô vằn...gây hại rải rác.

IV. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

a) Trên cây lúa có các đối tượng: chuột, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, sâu năn, rầy nâu + rầy lưng trắng, bọ xít dài, khô đầu lá...

Chú ý đối tượng chuột tiếp tục gây hại mạnh và cần đặc biệt cần chú ý theo dõi tình hình phát sinh bệnh đạo ôn trong điều kiện thời tiết âm u xen kẻ nắng đêm và sáng sớm có sương mù (trên các giống lúa nhiễm bệnh); chú ý theo dõi tình hình bệnh đạo ôn phát sinh trên cổ bông để xử lý kịp thời. Ngoài ra, chú ý bệnh khô vằn có khả năng phát sinh gây hại mạnh trong điều kiện thời tiết nắng xen kẻ âm u kết hợp nguồn bệnh sẵn có trên đồng ruộng.

b) Trên rau ăn lá có các đối tượng gây hại: sâu xanh, rầy mềm, bọ nhảy, bệnh đốm lá, bệnh gỉ trắng…

c) Trên rau ăn quả có các đối tượng gây hại: bọ bầu vàng, sâu đục quả, bệnh sương mai, bệnh gỉ sắt, bệnh thán thư, …

d) Trên cây lạc có các đối tượng: sâu khoang, sâu cuốn lá, nhện đỏ, bệnh đốm lá.

đ) Trên cây ngô có các đối tượng: sâu keo mùa thu, sâu cắn lá, bệnh khô vằn ...gây hại rải rác.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

a) Cán bộ kỹ thuật tiếp tục thực hiện công tác điều tra sinh vật hại trên các loại cây trồng; theo dõi côn trùng vào đèn để dự tính dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời.

b) Cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sinh vật hại cây trồng. Chú ý đối tượng chuột tiếp tục gây hại trên cây lúa giai đoạn làm đòng. Ngoài ra, chú ý theo dõi tình hình phát sinh gây hại của bệnh khô vằn để hướng dẫn xử lý kịp thời.

c) Các địa phương vận động nông dân tiếp tục diệt chuột để bảo vệ sản xuất. Thông báo nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để chăm sóc và phòng trừ các đối tượng sinh vật hại kịp thời, cắt dọn cỏ bờ để hạn chế bệnh đạo ôn và bệnh khô vằn (không dùng thuốc cỏ khai hoang để phun cỏ bờ).

đ) Tiếp tục vận động và hướng dẫn nông dân sản xuất theo hướng hữu cơ, hữu cơ sinh thái bền vững, ứng dụng chương trình quản lý dịch hại tổng hợp và hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón an toàn và hiệu quả. Khuyến khích nông dân sử dụng phân bón hữu cơ tự sản xuất từ phụ phẩm nông nghiệp./.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 894,566 Hôm qua: 1,331 - Hôm nay: 449 Tuần này: 10,919 - Tuần trước: 449 Tháng này: 74,596 - Tháng trước: 84,986 Online: 117
Chung nhan Tin Nhiem Mang