Thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử

Ngày đăng: 20/03/2018

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 35/CT-TTg đến công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động trong việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử thành phố tại các cơ quan theo đúng quy định, khắc phục những tồn tại và phát huy kết quả đã làm được trong thời gian qua.

 Ngày 08 tháng 3 năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 51/QĐ-SNN về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ với các nội dung chính như sau:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 35/CT-TTg;

- Triển khai thực hiện các nghiệp vụ của công tác văn thư, lưu trữ;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, lưu trữ;

- Đánh giá tình hình và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg.

Kế hoạch này có một số điểm nổi bật là:

+ Sử dụng kết quả kiểm tra lập hồ sơ là một trong các tiêu chí đánh giá công chức hàng năm, cụ thể: công chức không thực hiện lập hồ sơ đối với những công việc được giao giải quyết hoặc chất lượng hồ sơ được lập không đạt, không được xếp loại hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ; cơ quan xếp loại văn thư, lưu trữ không đạt thì lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác văn thư, lưu trữ, lãnh đạo văn phòng phụ trách công tác văn thư, lưu trữ không được xếp loại hoàn thành xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

+ Chỉnh lý dứt điểm tài liệu tồn đọng, tích đống hình thành từ năm 2015 trở về trước; hoàn thành Đề án chỉnh lý và số hóa tài liệu lưu trữ giai đoạn 2017-2020; giao nộp hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu vào lưu trữ cơ quan và lưu trữ lịch sử thành phố đúng quy định…

Để triển khai thực hiện Kế hoạch kịp thời, hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 499/SNN-VP ngày 12 tháng 3 năm 2018 yêu cầu các phòng và đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Tin cùng chuyên mục

Lượt truy cập: 66,667 Hôm qua: 1,123 - Hôm nay: 772 Tuần này: 9,286 - Tuần trước: 4,217 Tháng này: 14,228 - Tháng trước: 27,296 Online: 19