Phòng chuyên môn của Sở

        Xem với cỡ chữ    

 

1. Vị trí, chức năng:

Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác hành chính, văn thư, quản trị, tài sản, theo dõi tổng hợp, hợp tác quốc tế, pháp chế.  

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Tham mưu xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở, của lãnh đạo Sở và các nhiệm vụ được Lãnh đạo Sở giao cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc; tham mưu, tổng hợp báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của Sở; đầu mối theo dõi việc thực hiện công tác phối hợp giữa Sở với các cơ quan, địa phương (trừ Công an thành phố).

b) Chủ trì hoặc phối hợp chuẩn bị, tổ chức các cuộc họp, làm việc, tiếp khách, các chuyến công tác của Lãnh đạo Sở; thông báo ý kiến kết luận, giao nhiệm vụ của Lãnh đạo Sở;

c) Phối hợp với các phòng, tham mưu xây dựng, hoàn thiện bộ quy chế công vụ của Sở; hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc thực hiện quy chế sau khi được ban hành;

d) Tổ chức thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Sở; thực hiện các nhiệm vụ về hành chính, văn thư, lưu trữ, thông tin của Sở theo quy định; quản lý sử dụng con dấu theo đúng pháp luật;

đ) Tham mưu triển khai công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống lụt bão của cơ quan Sở. Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão của ngành;

e) Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường và bảo đảm cảnh quan trong cơ quan Sở;

g) Tổ chức thực hiện hoạt động truyền thông về nông nghiệp và PTNT theo quy định. Đầu mối cung cấp thông tin đối với các cơ quan thông tin đại chúng, các tổ chức, cá nhân theo quy định và phân công của Giám đốc Sở; phụ trách hoạt động Trang thông tin điện tử của Sở;

h) Chủ trì xây dựng lịch sử truyền thống của ngành và đầu mối tổ chức thực hiện công tác triển lãm, lễ hội của Sở;

i) Tham mưu xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin ngành hàng năm và định kỳ; Quản lý, tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Sở (hệ thống thông tin quản lý văn bản và điều hành); đầu mối quản lý, vận hành hệ thống thiết bị thông tin-truyền thông của Sở;

k) Tham mưu công tác pháp chế ngành: xây dựng pháp luật; rà soát, hệ thống hóa văn bản; kiểm tra, xử lý văn bản; phổ biến, giáo dục và theo dõi thi hành pháp luật; công tác bồi thường nhà nước; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

l)  Quản lý cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài sản, bảo đảm điều kiện phục vụ làm việc chung của cơ quan Sở;

m) Thực hiện công tác lễ tân, khánh tiết theo quy chế của Sở;

n) Theo dõi công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế của ngành;

o) Theo dõi tổng hợp báo cáo các lĩnh vực văn hóa xã hội (Xây dựng cơ quan văn hóa, vì sự tiến bộ của phụ nữ, Kế hoạch hoá gia đình, truyền thông sức khoẻ, giáo dục cộng đồng, phòng chống tệ nạn xã hội,…);

ô) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và phân công của lãnh đạo Sở.

 

1. Vị trí, chức năng:

Tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác tổ chức-cán bộ, đào tạo, quy hoạch, chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, công tác quốc phòng quân sự, cải cách hành chính của ngành theo phân cấp quản lý và quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Nghiên cứu đề xuất về tổ chức- bộ máy, biên chế và công tác cán bộ của ngành;

b) Tham mưu công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, sắp xếp cán bộ theo phân cấp quản lý;

c) Quản lý hồ sơ cán bộ theo phân cấp, bổ sung và đánh giá cán bộ, công chức theo định kỳ hằng năm;

d) Theo dõi, kiểm tra và hướng dẫn công tác an toàn lao động, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ của ngành;

đ) Tham mưu thực hiện các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức trong ngành;

e) Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng, Hội đồng kỹ luật của ngành;

g) Tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, bao gồm cả kiểm soát thủ tục hành chính của ngành và cơ quan Sở;

h) Theo dõi công tác quân sự, tự vệ cơ quan, dự bị động viên và chính sách hậu phương quân đội;

i) Theo dõi công tác thành lập Hội nghề nghiệp;

k) Theo dõi công tác tôn giáo, dân vận, quy chế dân chủ cơ sở và công tác đối ngoại nhân dân;

l) Tham mưu công tác an ninh, quốc phòng và bảo vệ chính trị nội bộ;

m) Tham mưu theo dõi công tác phối hợp giữa Sở với Công an.

n) Phối hợp với các phòng chức năng của Sở để giải quyết công việc có liên quan do phòng khác chủ trì;

o) Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

1. Ví trị, chức năng

Tham mưu cho lãnh đạo Sở xây dựng, quản lý, chỉ đạo, điều hành toàn diện về công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Chủ trì xây dựng quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết của từng lĩnh vực chuyên môn; kế hoạch dài hạn, trung hạn, hằng năm;

b) Xây dựng kế hoạch, các chương trình dự án đầu tư và phương án phục vụ phát triển ngành;

c) Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện quản lý tài chính, tài sản nhà nước đảm bảo quy định;

d) Xây dựng và triển khai dự toán thu chi ngân sách, nhiệm vụ kế hoạch hằng năm của ngành;

đ) Theo dõi tổng hợp các chương trình dự án đầu tư và trực tiếp quản lý một số dự án đầu tư do Sở làm chủ đầu tư và các chương trình thuộc ngành;

e) Hướng dẫn công tác tài chính, kế toán cho các đơn vị trực thuộc và thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành chính sách chế độ và các nghĩa vụ tài chính theo quy định của Nhà nước;

g) Tham mưu, tổng hợp, báo cáo thống kê của ngành theo quy định của pháp luật;

h) Quản lý tiền mặt của cơ quan Sở;

i) Kiểm tra quyết toán, duyệt quyết toán các đơn vị dự toán cấp dưới và tổng hợp báo cáo quyết toán của ngành;

k) Thẩm định trình phê duyệt phương án, dự toán đầu tư các hạng mục sự nghiệp, chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình nông thôn mới và các dự án đầu tư phát triển sản xuất từ các nguồn vốn ngân sách địa phương, trung ương và nguồn vốn khác;

l) Tham mưu mua sắm sủa dụng vốn nhà nước: phê duyệt dự toán mua sắm, thẩm đinh phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, mua sắm theo ủy quyền của UBND thành phố.

m) Tham mưu chủ trương đầu tư, nguồn vốn đầu tư các phương án, chương trình MTQG,… thuộc ngành quản lý;

n) Phối hợp thực hiện công tác thẩm tra trình phê duyệt quyết toán các dự án, các hạng mục xây dựng cơ bản của ngành theo phân cấp ủy quyền của UBND thành phố;

o) Quản lý tài chính các chương trình, dự án của ngành; phối hợp thực hiện công tác thẩm định trình phê duyệt quyết toán các dự án, các hạng mục xây dựng cơ bản của ngành;

ô) Thực hiện việc tham mưu xây dựng đơn giá các hạng mục thuộc lĩnh vực ngành khi có yêu cầu;

ơ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước giao cho các đơn vị trực thuộc;

p) Phối hợp với các phòng chức năng của Sở để giải quyết các công việc có liên quan do phòng khác chủ trì;

q) Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

 

1. Vị trí, chức năng

- Thanh tra Sở là cơ quan của Sở, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

- Thanh tra Sở có con dấu riêng và tài khoản riêng.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dơi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở;

b) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;

c) Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành, lĩnh vực của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;

d) Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị thuộc sở thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra;

e) Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở báo cáo về công tác thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Sở;

g) Tham mưu Giám đốc Sở ban hành các văn bản xử lý kết luật thanh tra;

h) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Giám đốc Sở, Thanh tra Sở;

i) Kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra và quyết định xử lý sau thanh tra của Thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở đối với vụ việc thuộc ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở khi cần thiết;

k) Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

l) Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

m) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở;

n) Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra viên, công chức làm công tác thanh tra thuộc Sở và công chức được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở;

o) Tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Sở trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra;

ô) Tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở;

ơ) Phối hợp với các phòng chức năng của Sở để giải quyết công việc có liên quan do phòng khác chủ trì.

p) Thực hiện những nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

 

1. Vị trí, chức năng:

Thực hiện chức năng tham mưu cho lãnh đạo Sở về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Nhà nước giao cho ngành.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

          a) Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở; Thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán các công trình chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành;

b) Tham mưu phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn theo phân cấp quản lý và quy định hiện hành;

c) Tham mưu theo dõi thực hiện công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành được nhà nước giao;

d) Tham mưu theo dõi thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư các công trình xây dựng cơ bản;

đ) Tham mưu phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Sở hoặc đơn vị trực thuộc sở làm chủ đầu tư;

e) Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình hoặc hạng mục công trình vào sử dụng đối với các công trình chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn;

g) Tham mưu phê duyệt quyết toán vốn đầu tư đối với các hạng mục xây dựng cơ bản của ngành theo phân cấp ủy quyền của UBND thành phố do Sở hoặc đơn vị trực thuộc sở làm chủ đầu tư;

h) Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của chủ đầu tư về quản lý dự án trong trường hợp Sở làm chủ đầu tư, cơ quan điều hành dự án giao cho đơn vị trực thuộc ngành;

i) Phối hợp các phòng chức năng của Sở để giải quyết các công việc có liên quan về quản lý đầu tư và xây dựng do phòng khác chủ trì;

k) Thực hiện các công việc khác do lãnh đạo Sở phân công.

 

 

1. Vị trí, chức năng:

Theo dõi và tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khoa học, công nghệ, môi trường và phát triển nông thôn; quản lý chuyên ngành đối với hoạt động sản xuất nông lâm thủy sản và một số lĩnh vực chuyên ngành khác của nhà nước giao cho ngành.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

21. Lĩnh vực phát triển nông thôn

a) Tham mưu giúp Giám đốc Sở trình cấp có thẩm quyền ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm, định mức kinh tế-kỹ thuật về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; kinh tế trang trại; kinh tế hộ; quy hoạch và bố trí, ổn định dân cư, di dân tái định cư; phát triển nông thôn; an sinh xã hội; đào tạo nghề cho lao động nông thôn; cơ điện nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, cơ chế chính sách về phát triển kinh tế hợp tác nông, lâm, ngư nghiệp, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, liên kết trong nông nghiệp, làng nghề nông thôn;

c) Tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo phân công của Giám đốc Sở cho đến khi Chương trình kết thúc;

d) Tham mưu cho Giám đốc Sở về tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về bố trí dân cư, di dân tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện; bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới hải đảo, khu rừng đặc dụng, vùng nước biển dâng do tác động của biến đổi khí hậu, di cư tự do;

đ) Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực hiện  đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động các làng nghề nông thôn theo quy định;

e) Tham mưu tổ chức thực hiện các chương trình giảm nghèo;

g) Hướng dẫn việc triển khai chương trình bảo hiểm nông nghiệp theo quy định;

h) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển cơ điện nông nghiệp, ngành nghề, làng nghề gắn với hộ gia đình và hợp tác xã. Tham mưu tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm, hội thi sản phẩm nông, lâm, thủy sản và sản phẩm làng nghề nông thôn;

 i) Đầu mối xây dựng, nghiên cứu, tổng kết và nhân rộng các mô hình về phát triển hợp tác xã nông nghiệp, kinh tế hợp tác, kinh tế hộ, kinh tế trang trại, liên kết trong nông nghiệp; bố trí dân cư, di dân tái định cư; phát triển nông thôn, xoá đói giảm nghèo trong nông nghiệp và nông thôn; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn;

k) Tham mưu, đề xuất các chính sách có liên quan đến phát triển sản xuất, phát triển HTX, cán bộ HTX.

2.2. Lĩnh vực khoa học, công nghệ:

a) Thường trực Hội đồng khoa học công nghệ, xét duyệt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của ngành;

b) Theo dõi triển khai thực hiện chương trình khoa học - công nghệ; hướng dẫn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới cho nông ngư dân;

c) Tham mưu đề xuất chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, phối hợp xử lý các nội dung có liên quan đến chứng nhận sản phẩm, tham gia kiểm tra xử lý hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng;

d) Tham mưu lĩnh vực sở hữu trí tuệ, đề xuất ứng dụng với các công nghệ tiên tiến vào phục vụ sản xuất, phòng chống lụt bão, PCCCR và các hoạt động khác có liên quan đến ngành.

2.3. Lĩnh vực môi trường:

a) Tham mưu, theo dõi quản lý nhà nước về các hoạt động bảo vệ môi trường nông thôn và biển đổi khí hậu thuộc thẩm quyền của sở;

b) Phối hợp, hướng dẫn các biện pháp bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp, ô nhiễm môi trường nông thôn, ô nhiễm nước, các khu vực chăn nuôi;

c) Tham mưu xử lý các vấn đề liên quan đến việc kiểm tra, khai thác khoáng sản để lấy đất kết hợp nuôi trồng thủy sản; lấy đất, đá đồi để làm vật liệu xây dựng, san lấp nền;

d) Tham gia, tham mưu các dự án, đề án liên quan đến môi trường, phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, nước biển dâng (trừ các dự án xây dựng công trình); công tác bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên;

đ) Triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Thành phố về công tác quản lý, bảo vệ môi trường liên quan đến ngành.

2.4. Lĩnh vực theo dõi, tổng hợp chuyên ngành:

a) Phối hợp, hướng dẫn các đơn vị chuyên môn tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo sản xuất  nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, quản lý an toàn thực phẩm và một số lĩnh vực chuyên ngành khác của nhà nước giao cho ngành;

b) Phối hợp hướng dẫn triển khai, kiểm tra thực hiện các quy trình về hồ sơ kỹ thuật, các phương án (thu hồi rừng, trồng rừng thay thế, điều tiết rừng, khai thác rừng…), quy phạm kỹ thuật sản xuất, văn bản quy phạm pháp luật, nghiệm thu các lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp;

 c) Theo dõi và tham mưu triển khai thực hiện các chính sách của Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn và phát triển kinh tế biển;

d) Làm đầu mối tổng hợp ý kiến của các Sở, ngành, các địa phương và các đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động của các Ban chỉ đạo trong đó ngành Nông nghiệp và PTNT làm thường trực;

đ) Tổng hợp ý kiến của các Sở, ngành, các địa phương và các đơn vị để xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, đề án của ngành;

e) Theo dõi, kiểm tra, tổng hợp công tác chuyên môn của các Chi cục chuyên ngành. Chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương nhằm hỗ trợ các Chi cục thực hiện nhiệm vụ;

g) Phối hợp với các đơn vị xây dựng các đề án phát triển tổng hợp các chuyên ngành;

h) Thẩm định công tác quản lý nhà nước về mặt kỹ thuật đối với các dự án, phương án, các hồ sơ thiết kế kỹ thuật thuộc lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp (trừ lĩnh vực XDCB) do các tổ chức, cá nhân đề nghị theo thẩm quyền;

i) Tham gia kiểm tra, nghiệm thu các hạng mục, công trình đầu tư sản xuất của nguồn vốn sự nghiệp và các chương trình, dự án chuyên ngành;

k) Tham gia xây dựng các đề án, các dự án đầu tư, các phương án phát triển sản xuất thuỷ sản nông lâm của ngành và theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện; Tổ chức thực hiện một số đề án, dự án sản xuất của ngành;

l) Phối hợp tham mưu về công tác quản lý đất đai, tham gia góp ý về giá (đất, giá cây trồng…) trong phạm vi ngành;

m) Tham mưu, tham gia, phối hợp lĩnh vực Hợp tác quốc tế khi được lãnh đạo Sở phân công;

n) Thực hiện một số nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở giao.

 

 

CÁC ĐƠN VỊ HC-SN TRỰC THUỘC SỞ NÔNG NGHIỆP & PTNT

1. CHI CỤC KIỂM LÂM

- Địa chỉ: 24 Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: (84.511) 3827016 - 3822826
-
Fax: (84.511) 3822739
- Lãnh đạo Chi cục:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

ĐT (0511)

Di động

1

Trần Viết Phương

Chi cục Trưởng

3743702


0913401145

 

2

 Phan Thế Dũng  Phó CCTrưởng  

0913403766

Lê Mạnh Hùng

Phó CCTrưởng

 

0988888111

4  Lê Văn Nhì Phó CC Trưởng   0913404 153

 

Các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm

- Hạt Kiểm lâm Hòa Vang: 

Hạt trưởng: Lê Đình Thám

- Hạt Kiểm lâm Sơn Trà- Ngũ Hành Sơn

Hạt trưởng: Trần Thắng

- Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu

Hạt trưởng: Nguyễn Văn Truyền

- Hạt Kiểm lâm Bà Nà Núi Chúa

Hạt trưởng: Đăng Phương Trung, Điện thoại 0905645036

- Đội Kiểm lâm cơ động

Đội trưởng: Trần Minh Triết


 2. CHI CỤC THỦY SẢN

- Địa chỉ: 43-45 Thanh Sơn, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: (84.511) 530690
-
Fax: (84.511) 3824908
- Lãnh đạo chi cục:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

ĐT (0511)

Di động

1

Lưu Quang Khánh

Chi cục Trưởng

3229634

 0914048400

2

Trịnh Quang Vinh

Phó Chi cục Trưởng

3894657

 0914111849

3

Đặng Duy Hải

Phó Chi cục Trường

 

 0905145515


3. CHI CỤC TRỒNG TRỌT & BVTV

- Địa chỉ: 143 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: (84.511) 3825320
-
Fax: (84.511) 3825320
- Lãnh đạo chi cục:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

ĐT (0511)

Di động

1

Phạm Hồng Vân

Chi cục Trưởng

3821881

 0914020420

2

Nguyễn Văn Tân

Phó Chi cục Trưởng

3810052

 
3
Đoàn Văn Bảo Phó Chi cục trưởng   0905167894

                                        

4. CHI CỤC THỦY LỢI

- Địa chỉ: 175 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: (84.511) 3840210
-
Fax: (84.511) 3840210
- Lãnh đạo chi cục:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

ĐT (0511)

Di động

1

Lê Văn Tuyến

Chi cục Trưởng

3810509

 
2 Thái Thị Bích Vân Phó Chi cục Trưởng    

3

Lê Duy Vọng

GĐ Trung tâm GNRRTT

 

 5. CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

- Địa chỉ: 110 Triệu Nữ Vương, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: (84.511) 3828448
-
Fax: (84.511) 3866545
- Lãnh đạo chi cục:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

ĐT (0511)

Di động

1

Cao Xuân Thái

Chi cục Trưởng

3868191

 0943111159

2

Trần Tới

Phó Chi cục Trưởng

3828320

 0905529515

 3

 Trần Thị Tài

 Phó Chi  cục trưởng

3868268

 09134301236. CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

- Địa chỉ: 19 Lê Hồng Phong, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: (84.511) 3562731
-
Fax: (84.511) 3562731
- Lãnh đạo chi cục:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

ĐT (0511)

Di động

1

Nguyễn Tứ

Chi cục Trưởng

3828655

 0907703863

2

 Lê Hoàng Thúy

Phó Chi cục Trưởng

   0905185215

3

 

 

 

 7. BAN QUẢN LÝ ÂU THUYỀN VÀ CẢNG CÁ THỌ QUANG

- Địa chỉ: Khu công nghiệp dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: (84.511) 3923066
-
Fax: (84.511) 3923041
- Lãnh đạo Ban Quản lý:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

ĐT (0511)

Di động

1

Huỳnh Văn Phương

Trưởng ban

3923923

 0913430768

2

Phạm Bá Hùng

Phó Trưởng ban

3923467

 

3

Ngô Văn Cát

Phó Trưởng ban

3924561

 8. TRUNG TÂM KHUYẾN NGƯ NÔNG LÂM

- Địa chỉ: 204 Đường Cách mạng tháng 8, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: (84.511) 3846264
-
Fax: (84.511) 3846230
- Lãnh đạo Trung tâm:

TT

Họ và Tên

Chức vụ

ĐT (0511)

Di động

1

Đăng Văn Hồng

Giám đốc

3846230

0914.000456

2

Ngô Thị Thu Vân

Phó Giám đốc

3879112

 

3

Ngô Thị Kim Cương

Phó Giám đốc

3698235

 0905274351

 

Thông báo về kết quả điểm xét tuyển viên chức năm 2020 của Ban Quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Tổng hợp tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 10 năm 2020

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới hạng mục Khu căn hộ cao cấp thuộc Dự án BaNa Hills Resort & Resdences

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Hướng dẫn chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

 

 
 
0 0 0 6 8 6 1 1 8 8
Hôm nay: 12
Hôm qua: 1127
Tháng này: 26359
Tổng cộng: 0006861188