Tình hình sinh vật hại 7 ngày (Từ ngày 22/7/2020 đến ngày 29/7/2020)

        Xem với cỡ chữ    

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết        

Trong tuần qua, thời tiết nắng nóng, rải rác chiều tối có mưa giông.

Tình hình nước tưới: Một số diện tích lúa thiếu nước cục bộ.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Trà

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo cấy (ha)

Diện tích thu hoạch (ha)

Hè Thu 2020

Sớm

Chín

 

 

Chính vụ

Làm đòng - Trổ

 

 

Muộn

Làm đòng

 

 

Tổng:

2243,12

 

Trong đó: Hòa Vang 2108,68ha; Ngũ Hành Sơn 102ha; Cẩm Lệ 31,44ha; Liên Chiểu 1ha.

Diện tích lúa  trổ: 622ha ở các xã thuộc huyện Hòa Vang.

b) Cây trồng khác

Nhóm/ loại cây

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng (ha)

- Ngô

Trổ cờ phun râu

27

- Cây rau

Các giai đoạn

81,4

- Mè

Thu hoạch

162

- Dưa hấu

Các giai đoạn - thu hoạch

20

- Đậu đỗ

Phát triển quả - thu hoạch

7

- Khoai lang

 

Các giai đoạn

2

- Mía

Các giai đoạn

224

- Hoa

Các giai đoạn

11,5

 

II. SỐ LIỆU CÔN TRÙNG VÀO BẪY ĐÈN

Loài côn trùng

Số lượng trưởng thành/bẫy

Đêm 21/7

Đêm 22/7

Đêm 23/7

Đêm 24/7

Đêm 25/7

Đêm 26/7

Đêm 27/7

Rầy nâu

4-120

4-95

6-140

0-170

0-125

8-164

7-80

Rầy lưng trắng

0-4

0-1

0-3

0-2

0-3

0-2

0-3

Rầy xanh đuôi đen

0-20

0-24

0-30

0-26

0-32

0-18

0-20

Bướm sâu đục thân

0-2

0-3

0-2

0-1

0-2

0-4

0-1

Bướm sâu cuốn lá

0-4

0-2

0-3

1-4

1-3

0-4

1-6

Bọ xít dài               

0-4

0-3

0-4

1-6

0-4

0-5

0-7

Bọ rùa đỏ

0-4

0-4

0-2

0-2

0-4

0-4

0-2

Bọ 3 khoang

0-4

0-2

0-1

0-3

0-3

0-3

0-3

III. TÌNH HÌNH SVGH CHỦ YẾU

1. Mật độ, tỷ lệ SVGH chủ yếu

TT

Tên SVGH

Mật độ sâu (c/m2), tỷ lệ bệnh (%)

Tuổi sâu, cấp

bệnh phổ biến

Phân bố

Phổ biến

Cao

Cục bộ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

a

Cây lúa: Làm đòng -Trổ - Chín

 

Chuột

1-2

7,2

10

 

Rải rác trên các trà lúa, cục bộ gây hại một số diện tích

 

Rầy nâu + rầy lưng trắng

60-150

500-650

 

AT+TT

 

 

Sâu cuốn lá nhỏ

0,5

5

 

TT

 

 

Sâu đục thân

0,4

2

 

T4-N

 

 

Bệnh khô vằn

3

10

20

C1-C3

Rải rác trên các trà lúa, cục bộ gây hại một số diện tích

 

Bọ xít dài

0,5

5

 

 

Rải rác trên lúa trà sớm và chính vụ

 

Bệnh đốm nâu

0,8

2

 

C1

 

 

Ngoài ra, một số diện tích bị ngộ độc phèn…

 

 

 

 

 

b

Cây rau ăn lá - Các giai đoạn

 

Sâu xanh

0,3

2

 

T4-T5

 

 

Bọ nhảy

2

10

 

C1-C3

 

 

Bệnh đốm lá

1,3

6

 

C1-C3

 

 

Bệnh gỉ trắng

1

5

 

C1-C3

 

c

Cây rau ăn quả - Các giai đoạn

 

Rệp

4

20

 

C1-C3

 

 

Sâu đục quả

2

10

 

T1-T2

 

 

Ruồi đục quả

4

10

 

AT+TT

 

 

Bệnh thán thư

1

 

 

3

 

C1

 

d

Cây ngô - trổ cờ phun râu

 

Sâu keo mùa thu

1,4

4

 

T3-N

 

 

2. Diện tích nhiễm SVGH chủ yếu

TT

Tên SVGH

Diện tích nhiễm (ha)

Tổng

DTN

(ha)

DT phòng trừ (ha)

Phân bố

Nhẹ

TB

Nặng

MT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

a

Cây lúa: Làm đòng -Trổ

 

Chuột

31,5

4

 

 

35,5

 

 

 

 

 

 

 

Các xã huyện Hòa Vang, quận Ngũ Hành Sơn

 

Bệnh khô vằn

41

 

 

 

41

 

Các xã huyện Hòa Vang, quận Ngũ Hành

 

Ghi chú: TB: Trung bình; MT: Mất trắng; DTN: Diện tích nhiễm

3. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

a) Trên cây lúa chủ yếu có đối tượng

- Chuột phát sinh gây hại rải rác trên các trà lúa, cục bộ gây hại mạnh trên một số diện tích lúa với diện tích nhiễm 35,5ha. Trong đó:

+ Huyện Hòa Vang: 31,5ha (trong đó 27,5ha nhiễm nhẹ với tỷ lệ 2,5-5%; 4ha nhiễm trung bình với tỷ lệ >5-10%).

+ Quận Ngũ Hành Sơn: 4ha nhiễm nhẹ với tỷ lệ 2,5-5%.

- Bệnh khô vằn gây hại rải rác trên các trà lúa, cục bộ có 41ha nhiễm nhẹ với tỷ lệ 10-20%. Trong đó: huyện Hòa Vang: 40ha, quận Ngũ Hành Sơn: 1ha.

- Bọ xít dài gây hại trên các diện tích lúa trà sớm và chính vụ giai đoạn trổ chín.

- Rầy nâu + rầy lưng trắng phát sinh gây hại trên một số diện tích lúa với mật độ trung bình 60-150 con/m2, cục bộ một số diện tích mật độ cao 500-650 con/m2.

Ngoài ra, các đối tượng sinh vật hại khác như sâu đục thân, sâu cuốn lá, bệnh đốm nâu,…  gây hại rải rác với mật độ tỷ lệ thấp.

b) Trên cây rau các đối tượng gây sinh vật hại gây hại rải rác.

c) Trên cây ngô có đối tượng sâu keo mùa thu gây hại rải rác.

IV. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

a) Trên cây lúa có các đối tượng: chuột, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu+rầy lưng trắng, bọ xít dài, bệnh khô vằn, bệnh đốm nâu, bệnh đen lép hạt... gây hại trên các trà lúa. Chú ý đối tượng chuột có khả năng tiếp tục phát sinh gây hại mạnh trong giai đoạn làm đòng trên lúa trà chính vụ và trà muộn; đồng thời, cần chú ý đối tượng rầy nâu+rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bọ xít dài… có khả năng phát sinh gây hại mạnh trong thời gian đến.

b) Trên rau ăn lá có các đối tượng gây hại: sâu xanh, bọ nhảy, bệnh đốm lá, bệnh gỉ trắng,…

c) Trên rau ăn quả có các đối tượng gây hại: sâu đục quả, ruồi đục quả, rệp, bệnh thán thư.…

d) Trên cây ngô có các đối tượng: sâu keo mùa thu, sâu đục thân, rệp…Chú ý theo dõi sâu keo mùa thu.

 

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

a) Cán bộ kỹ thuật tăng cường công tác điều tra sinh vật hại trên các loại cây trồng vụ Hè Thu 2020; theo dõi côn trùng vào đèn để dự tính dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời.

b) Cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương hướng dẫn nông dân phòng trừ các đối tượng sinh vật gây hại cây trồng theo Thông báo số 309/TB-TTBVTV ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn chăm sóc và phòng trừ sinh vật hại vụ Hè Thu 2020. Chú ý đối tượng chuột, RN+RLT, bệnh khô vằn, bọ xít dài gây hại trên cây lúa và sâu keo mùa thu gây hại trên cây ngô (các địa phương cần chú ý theo dõi để hướng dẫn nông dân phun thuốc phòng trừ sâu keo mùa thu kịp thời nhằm bảo vệ sản xuất).

c) Phối hợp với các địa phương vận động và hướng dẫn nông dân sản xuất lúa, rau theo hướng hữu cơ, hữu cơ và hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón an toàn và hiệu quả; khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc sinh học và thảo mộc để phòng trừ sinh vật hại.

đ) Các địa phương vận động nông dân tiếp tục diệt chuột để bảo vệ sản xuất./.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới hạng mục Khu căn hộ cao cấp thuộc Dự án BaNa Hills Resort & Resdences

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Hướng dẫn chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 7

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 6

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

 

 
 

0 0 0 6 8 3 4 2 8 5
Hôm nay: 574
Hôm qua: 890
Tháng này: 31027
Tổng cộng: 0006834285