Hướng dẫn tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình Mỗi xã Một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BCĐTW ngày 22 tháng 8 năm2018 của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 về Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020;

Căn cứ Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2019 của UBND thành phố phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030;

Căn cứ nội dung tài liệu hướng dẫn triển khai Chương trình Mỗi xã Một sản phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn ban hành hướng dẫn tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Mục đích

a) Thông qua đánh giá, xếp hạng, chất lượng của sản phẩm cũng như khả năng tiếp thị được nâng cao, từ nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa.

b) Thông qua việc đánh giá, xếp hạng sản phẩm (bộ tiêu chí, hoạt động đánh giá, xếp hạng), người dân hiểu các yêu cầu của sản phẩm và dịch vụ OCOP, từ đó tự tin trong sản xuất và kinh doanh sản phẩm và dịch vụ OCOP. Người dân có thể cải tiến sản phẩm của mình để có thể được xếp hạng cao hơn.

c) Cung cấp thông tin cho cộng đồng về các tiêu chuẩn để nghiên cứu phát triển sản phẩm, cải tiến sản phẩm, triển khai tổ chức sản xuất và kinh doanh.

d) Làm cơ sở để tư vấn và hỗ trợ các tổ chức kinh tế của cộng đồng trong bước 4 của chu trình OCOP: Xây dựng bộ máy tổ chức sản xuất - kinh doanh, phát triển sản xuất và sản phẩm.

e) Thông qua đánh giá, xếp hạng có các giải pháp để nâng cao chất lượng sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương, tiêu thụ sản phẩm.

2. Đối tượng áp dụng

a) Sản phẩm: Gồm sản phẩm (hàng hóa) và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc từ địa phương hoặc được thuần hóa, đặc biệt là đặc sản vùng, miền trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh về điều kiện sinh thái, nguồn gen, tri thức và công nghệ địa phương.

b) Chủ thể thực hiện: Lấy chủ thể kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể làm nòng cốt, cụ thể là các hợp tác xã, các doanh nghiệp nhỏ và vừa làm nòng cốt cùng với Tổ hợp tác, hộ sản xuất.

c) Danh mục sản phẩm, dịch vụ OCOP: gồm 06 nhóm sản phẩm: Thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, lưu niệm, nội thất, trang trí, dịch vụ du lịch nông thôn, bán hàng.

II. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG SẢN PHẨM

1. Bộ tiêu chí đánh giá sản phẩm OCOP

 Theo Bộ Tiêu chí, đánh giá, xếp hạng sản phẩm tạm thời do Bộ Nông nghệp và Phát triển nông thôn ban hành. Nội dung của Bộ tiêu chí gồm 3 phần:

 a) Phần A: Các tiêu chí đánh giá sản phẩm và sức mạnh cộng đồng (35 điểm).

 b) Phần B: Các tiêu chí đánh giá khả năng tiếp thị (25 điểm)

 c) Phần C: Các tiêu chí đánh giá chất lượng sản phẩm (40 điểm)

Chi tiết phân loại sản phẩm và yêu cầu, tiêu chuẩn chuất lượng sản phẩm OCOP (theo phụ lục I, II đính kèm).

2. Xếp hạng sản phẩm OCOP

Sau khi đánh giá, các sản phẩm OCOP được xếp hạng như sau:

a) Hạng 5 sao: 90 - 100 điểm: Sản phẩm đạt chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế;

b) Hạng 4 sao: 70 - 89 điểm: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế;

c) Hạng 3 sao: 50 - 69 điểm: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 4 sao;

d) Hạng 2 sao: 30 - 49 điểm: Sản phẩm chưa đạt đầy đủ tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 3 sao;

đ) Hạng 1 sao: Dưới 30 điểm: Sản phẩm yếu, có thể phát triển lên hạng 2 sao.

3. Trình tự, thủ tục đánh giá công nhận và xếp hạng sản phẩm

a) Tổ chức, cá nhân đăng ký ý tưởng sản phẩm tham gia OCOP làm Hồ sơ đăng ký đánh giá sản phẩm nộp về Bộ phận OCOP cấp quận, huyện.

b) Bộ phận OCOP cấp quận, huyện thành lập Hội đồng đánh giá sản phẩm. Hội đồng đánh giá sản phẩm tổ chức họp đánh giá sản phẩm theo Bộ Tiêu chí đánh giá và xếp hạng sản phẩm của Chương trình. Lập danh sách sản phẩm có tiềm năng đạt 3 sao trở lên (kèm theo hồ sơ) gửi về Bộ phận OCOP cấp thành phố để tổ chức đánh giá, xếp hạng và công nhận.

c) Bộ phận OCOP cấp thành phố thành lập Hội đồng đánh giá và xếp hạng sản phẩm cấp thành phố. Trên cơ sở kết quả đánh giá, xếp hạng sản phẩm, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định công nhận và xếp hạng sản phẩm OCOP. Lựa chọn sản phẩm được xếp hạng sản phẩm của thành phố (từ 4 sao trở lên) tham dự đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp Trung ương.

d) Quy trình tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp thành phố và cấp quận, huyện (theo phụ lục III, IV đính kèm).

4. Hồ sơ đánh giá, xếp hạng sản phẩm

a) Bản giới thiệu về sản phẩm (có kèm theo hình ảnh minh họa). Đối với sản phẩm dịch vụ du lịch đề nghị giới thiệu các nội dung liên quan như: Vị trí (giao thông, cảnh quản, môi trường…), kiến trúc, khu đón tiếp, trang thiết bị phục vụ, quá trình sử dụng dịch vụ, danh mục hàng hóa phục vụ và nguồn gốc.

b) Phiếu đăng ký ý tưởng sản phẩm.

c) Kế hoạch kinh doanh.

d) Bản giới thiệu về tổ chức (hộ gia đình, tổ hợp tác, HTX, SMEs).

đ) Các tài liệu khác (nếu có), gồm:

- Chứng nhận đủ điều kiện sản xuất sản phẩm tương ứng.

- Công bố hợp chuẩn/hợp quy hoặc công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm (dạng tự công bố hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận).

- Phiếu kết quả phân tích các chỉ tiêu kim loại nặng, vi sinh, hợp chất không mong muốn, dinh dưỡng (nếu có).

- Bản giới thiệu về sản phẩm về các nội dung: Phần cốt lõi (trả lời cho câu hỏi khách hàng mua sản phẩm để làm gì), phần vật lý (đặc điểm, tính chất, bao bì, kiểu dáng, nhãn hiệu), câu chuyện về sẩn phẩm (văn phong mạch lạc, có minh chứng tư liệu hóa và sử dụng).

- Giấy chứng nhận sở hữu nhãn hiệu sản phẩm.

- Các minh chứng cần thiết về: Nguồn gốc nguyên liệu, bảo vệ môi trường, sự tham gia của cộng đồng, kế toán, khu vực phân phối, tổ chức phân phối, quảng bá sản phẩm,...

- Hồ sơ tham gia Chương trình OCOP phải do cơ sở sản xuất - kinh doanh trực tiếp chuẩn bị với sự hỗ trợ của cán bộ OCOP cấp quận, huyện và cấp thành phố.

5. Thời gian thực hiện đánh giá, xếp hạng sản phẩm

a) Đối với cấp quận, huyện: Thực hiện trong tháng 7-8/2019

b) Đối với cấp thành phố: Thực hiện trong tháng 9-10/2019

6. Tài liệu và phân công nhiệm vụ thực hiện

a) Tài liệu liên quan đến Chương trình OCOP và tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: snnptnt.danang.gov.vn.

b) Giao Trung tâm Khuyến ngư nông lâm là cơ quan tham mưu của Sở, có nhiệm vụ hỗ trợ các tổ chức kinh tế và các địa phương trong việc lập hồ sơ đăng ký, tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp quận, huyện.

c) Đối với cấp thành phố: Giao Phòng Kế hoạch Tài chính Sở là cơ quan thường trực, phối hợp với Phòng Quản lý Chất lượng Nông lâm thủy sản thành lập Tổ OCOP để tham mưu triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố.

d) Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các đơn vị, địa phương liên hệ với bộ phận thường trực của Sở (Tổ OCOP) để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trên đây là nội dung hướng dẫn tổ chức đánh giá, xếp hạng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2019../.

In Quay lại chia sẻ bài viết

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới hạng mục Khu căn hộ cao cấp thuộc Dự án BaNa Hills Resort & Resdences

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Hướng dẫn chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 7

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 6

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

 

 
 

0 0 0 6 8 3 4 4 3 1
Hôm nay: 720
Hôm qua: 890
Tháng này: 31173
Tổng cộng: 0006834431