Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

        Xem với cỡ chữ    

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT VÀ CÂY TRỒNG

1. Thời tiết       

Trong tuần qua, thời tiết nắng xen kẻ âm u, có mưa rải rác.

2. Cây trồng và giai đoạn sinh trưởng

a) Cây lúa

Vụ

Trà

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo cấy (ha)

Diện tích thu hoạch (ha)

Hè Thu 2020

Sớm

Thu hoạch

 

 

Chính vụ

Trổ - Chín

 

 

Muộn

Đòng - Trổ

 

 

Tổng:

2243,12

 

Trong đó: Hòa Vang 2108,68ha; Ngũ Hành Sơn 102ha; Cẩm Lệ 31,44ha; Liên Chiểu 1ha.

Hiện nay, lúa chủ yếu giai đoạn trổ-chín (diện tích lúa trổ 2197,52ha), một số diện tích trà sớm đã thu hoạch (có 50ha lúa trà sớm tại xã Hòa Liên đã thu hoạch). Trong đó, có khoảng 74,2ha lúa (giống HN6) lúa trổ bị đen lép hạt, không vào chắc (tỷ lệ hại 25-70%); do trong quá trình phân hóa đòng-trổ gặp thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, kết hợp giống dễ bị mẫn cảm nên lúa bị tử đòng; tiếp tục theo dõi và tổ chức gặt thống kê vào cuối vụ để có đánh giá chính xác trong thời gian đến. Cụ thể:

+ Thôn Cẩm Toại Tây và Nam Thành xã Hòa Phong: 34,7ha bị đen lép hạt (trong đó có 22,7ha tỷ lệ đen lép 25-35% và 12ha tỷ lệ đen lép 35-55%) do giai đoạn phân hóa đòng gặp thời tiết nắng nóng-nhiệt độ cao và khi lúa trổ có gặp mưa kết hợp giống dễ mẫn cảm thời tiết. Khi lúa chín cán bộ kỹ thuật sẽ phối hợp với địa phương gặt thống kê để có đánh giá chính xác.

+ Thôn Trước Đông-Hòa Nhơn: 35,5ha lúa bị đen lép hạt, không vào chắc với tỷ lệ 30->70% (trong đó 7,3ha tỷ lệ 30-40%, 17,4ha tỷ lệ 50-60%, 10,8ha tỷ lệ >70%) do trong quá trình phân hóa đòng-trổ gặp thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao, kết hợp giống dễ bị mẫn cảm nên lúa bị tử đòng; tiếp tục theo dõi trong thời gian đến.

+ Hòa Ninh: 4ha có khả năng mất trắng do nắng nóng, khô hạn (thiếu nước) bị nghẹn đòng và trổ bị lép.

Những diện tích lúa không vào chắc cán bộ kỹ thuật đã thông báo cho địa phương hướng dẫn người dân không phun thuốc vì không phải do sâu bệnh gây ra.

b) Cây trồng khác

Nhóm/ loại cây

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích gieo trồng (ha)

- Ngô

Phát triển quả

27

- Cây rau

Các giai đoạn

83

- Mè

Thu hoạch xong

162

- Dưa hấu

Thu hoạch

20

- Đậu đỗ

Thu hoạch

7

- Khoai lang

 

Các giai đoạn

2

- Mía

Các giai đoạn

224

- Hoa

Các giai đoạn

11,5

 

II. SỐ LIỆU CÔN TRÙNG VÀO BẪY ĐÈN

Loài côn trùng

Số lượng trưởng thành/bẫy

Đêm 11/8

Đêm 12/8

Đêm 13/8

Đêm 14/8

Đêm 15/8

Đêm 16/8

Đêm 17/8

Rầy nâu

6-120

0-80

0-140

0-120

0-68

0-160

11-112

Rầy lưng trắng

0-2

0

0-3

0-1

0-2

0-3

0-2

Bướm sâu đục thân

0-1

0-3

0-2

0-2

0-2

0-3

0-2

Bướm sâu cuốn lá

0-2

0-4

0-1

0-2

0-2

0-2

1-2

Bọ xít dài            

1-4

0-5

0-5

0-3

0-4

0-4

0-4

Bọ rùa đỏ

1-3

0-4

0-2

0-3

0-2

0-3

0-3

Bọ 3 khoang

0-2

0-1

0-1

0-1

0-2

0-1

0-2

III. TÌNH HÌNH SVGH CHỦ YẾU

  1. Mật độ, tỷ lệ SVGH chủ yếu

 

TT

Tên SVGH

Mật độ sâu (c/m2), tỷ lệ bệnh (%)

Tuổi sâu, cấp

bệnh phổ biến

Phân bố

Phổ biến

Cao

Cục bộ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

a

Cây lúa: Trổ - Chín

 

Chuột

1,5

6

 

 

Rải rác trên các trà lúa, cục bộ gây hại một số diện tích

 

Rầy nâu + rầy lưng trắng

70-250

500-650

 

AT+TT

 

 

Bệnh khô vằn

2,5

20

 

C1-C5

Rải rác trên các trà lúa, cục bộ gây hại một số diện tích

 

Bọ xít dài

1

5

 

 

Rải rác trên các trà lúa

 

Sâu cuốn lá nhỏ

0,5

5

 

T4-TT

Rải rác trên lúa trà muộn

 

 Bệnh đen lép hạt

0,8

5

 

C1-C3

 

 

Ngoài ra, có sâu đục thân, bệnh đốm nâu… gây hại rải rác

 

 

 

 

 

b

Cây rau ăn lá - Các giai đoạn

 

Sâu xanh

0,3

1

 

T4-T5

 

 

Rầy mềm

3

20

 

C1

 

 

Bọ nhảy

2

10

 

C1

 

 

Bệnh đốm lá

0,6

10

 

C1

 

 

Bệnh gỉ trắng

1,3

5

 

C1

 

c

Cây rau ăn quả - Các giai đoạn

 

Rệp

2

20

 

C1

 

 

Ruồi đục quả

3

10

 

T1-T2

 

 

Bọ phấn

3

10

 

C1

 

 

Bọ bầu vàng

4

10

 

TT

 

 

Bệnh thán thư

1

 

 

5

 

C1-C3

 

d

Cây ngô - phát triển quả

 

Sâu keo mùa thu

0,6

3

 

T6-TT

 

 

2. Diện tích nhiễm SVGH chủ yếu

TT

Tên SVGH

Diện tích nhiễm (ha)

Tổng

DTN

(ha)

DT phòng trừ (ha)

Phân bố

Nhẹ

TB

Nặng

MT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

a

Cây lúa: Làm đòng -Trổ - Chín

 

Chuột

34

1

 

 

35

 

 

 

 

 

 

 

Các xã huyện Hòa Vang

 

Bệnh khô vằn

84

24

 

 

108

 

Các xã huyện Hòa Vang, quận Ngũ Hành

 

Ghi chú: TB: Trung bình; MT: Mất trắng; DTN: Diện tích nhiễm

3. Nhận xét tình hình SVGH trong kỳ

a) Trên cây lúa

- Chuột phát sinh gây hại rải rác trên lúa giai đoạn làm đòng - chín, cục bộ gây hại mạnh trên một số diện tích lúa với diện tích nhiễm 35ha trên địa bàn huyện Hòa Vang; trong đó 34ha nhiễm nhẹ với tỷ lệ 2,5-5%; 1ha nhiễm trung bình với tỷ lệ >5-10%.

- Bọ xít dài gây hại rải rác trên lúa trà sớm và chính vụ với mật độ 0,5-5con/m2.

- Rầy nâu + rầy lưng trắng phát sinh gây hại trên một số diện tích lúa với mật độ phổ biến 70-250 con/m2, cục bộ một số diện tích mật độ cao 500-650 con/m2.

- Sâu cuốn lá nhỏ gây hại rải rác trên lúa trà muộn, mật độ 0,5-5 con/m2 (T4-TT).

- Bệnh khô vằn gây hại rải rác trên các trà lúa, cục bộ có 108ha. Trong đó:

+ Huyện Hòa Vang: 107ha (trong đó 83ha nhiễm nhẹ với tỷ lệ 10-20%, 24ha nhiễm trung bình với tỷ lệ >20-40%).

+ Quận Ngũ Hành Sơn: 1ha nhiễm nhẹ với tỷ lệ 10-20%.

- Bệnh đen lép hạt gây hại rải rác trên lúa trà sớm và chính vụ với tỷ lệ 0,8-5%.

Ngoài ra, các đối tượng sinh vật hại khác như sâu đục thân, bệnh đốm nâu,…gây hại rải rác.

b) Trên cây rau

- Trên rau ăn lá: sâu xanh, rầy mềm, bọ nhảy, bệnh đốm lá, bệnh gỉ trắng…

- Trên rau ăn quả: rệp, ruồi đục quả, bọ phấn, bọ bầu vàng, bệnh thán thư…

c) Trên cây ngô có đối tượng sâu keo mùa thu gây hại rải rác.

IV. DỰ BÁO SVGH VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO PHÒNG TRỪ

1. Dự báo SVGH chủ yếu trong kỳ tới

a)Trên cây lúa có các đối tượng: chuột, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, rầy nâu+rầy lưng trắng, bọ xít dài, bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt... gây hại  trên các trà chính vụ và trà muộn. Chú ý đối tượng rầy nâu+rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, bọ xít dài, bệnh đen lép hạt…có khả năng phát sinh gây hại mạnh trong điều kiện thời tiết nắng mưa xen kẻ như hiện nay.

b) Trên rau ăn lá có các đối tượng gây hại: sâu xanh, rầy mềm, bọ nhảy, bệnh đốm lá, bệnh gỉ trắng,…

c) Trên rau ăn quả có các đối tượng gây hại: ruồi đục quả, rệp, bọ phấn, bọ bầu vàng, bệnh thán thư.…

d) Trên cây ngô có các đối tượng: sâu keo mùa thu, sâu đục bắp, bệnh đốm lá…Chú ý theo dõi sâu keo mùa thu.

2. Đề xuất biện pháp chỉ đạo phòng trừ SVGH chủ yếu trong kỳ tới

a) Cán bộ kỹ thuật tăng cường công tác điều tra sinh vật hại trên các loại cây trồng vụ Hè Thu 2020; theo dõi côn trùng vào đèn để dự tính dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng và hướng dẫn nông dân phòng trừ kịp thời.

b) Cán bộ kỹ thuật phối hợp với các địa phương theo dõi tiến độ thu hoạch và thống kê năng suất các cây trồng vụ Hè Thu 2020.

c) Trong điều kiện thời tiết nắng xen kẻ âm u, mưa rải rác như hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho bệnh khô vằn, bệnh đen lép hạt, rầy nâu+rầy lưng trắng phát sinh gây hại. Vì vậy đề nghị các địa phương vận động nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chú ý theo dõi trên lúa trà muộn và triển khai khoanh vùng xử lý các diện tích nhiễm sinh vật hại theo Thông báo số 339/TB-TTBVTV ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật về việc hướng dẫn phòng trừ sinh vật hại trên cây lúa vụ Hè Thu 2020, không để các đối tượng sinh vật hại phát sinh lây lan ra diện rộng nhằm bảo vệ kết quả sản xuất.

c) Phối hợp với các địa phương vận động và hướng dẫn nông dân sản xuất lúa, rau theo hướng hữu cơ, hữu cơ và hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón an toàn và hiệu quả; khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc sinh học và thảo mộc để phòng trừ sinh vật hại.

đ) Các địa phương vận động nông dân tiếp tục diệt chuột để bảo vệ sản xuất./.

 

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới hạng mục Khu căn hộ cao cấp thuộc Dự án BaNa Hills Resort & Resdences

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức; Thời gian tập trung phổ biến nội quy và nội dung ôn tập

Hướng dẫn chăm sóc cây trồng bị ảnh hưởng sau mưa lũ

Thông báo về việc tổ chức đấu giá tài sản gỗ, củi trong ranh giới Dự án đường dây 500kv Quảng Trạch - Dốc Sỏi (đợt 2)

Tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 9 năm 2020

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 8/2020

Tình hình sinh vật hại 7 ngày (từ ngày 13/8/2020 đến ngày 19/8/2020)

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 7

Thông báo tình hình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tháng 6

Thông báo về việc tuyển dụng lao động

 

 
 

0 0 0 6 8 3 4 4 3 2
Hôm nay: 721
Hôm qua: 890
Tháng này: 31174
Tổng cộng: 0006834432